Често задавани въпроси

Тук може да откриете най-често задаваните въпроси. Ако имате нужда да разясним повече по някой от тях, не се колебайте да се свържете с нас.

Филтър:

От 8 декември 2023 г. всички вина, произведени (с алкохол, бутилирани и етикетирани) за продажба в ЕС, трябва да отговарят на регламента за електронно етикетиране. За вина от реколта 2023 г. те се считат за „произведени“, след като отговарят на определени пазарни стандарти на ЕС, като алкохолно съдържание, киселинност, а за пенливите вина – необходимото налягане. Въпреки че терминът „произведено“ не е точно дефиниран в регламента, много правни експерти смятат, че особено пенливите вина от реколта 2023 вече ще бъдат засегнати от тези насоки. Това означава, че вината от реколта 2024 г. нататък трябва да отговарят на критериите за електронно етикетиране, задължително.

Препоръчваме създаване на нов код когато се създава ново вино, нова реколта или нова разфасовка

Пазим информация за QR код в рамките на 10 години. По желание от клиента за всяка следваща години бихме могли да удължим периода.

Да, изискванията на държавите членки в ЕС ще бъдат спазени

Да, според РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2117 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година ал.80(80) С цел да се осигури по-добра информираност на потребителите, задължителното етикетиране на ароматизираните лозаро-винарски продукти с обявяване на хранителната стойност и списъкът на съставките следва да бъде добавен в Регламент (ЕС) № 251/2014. Производителите обаче следва да разполагат с възможността да ограничават съдържанието на обявяваната хранителна стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет само до енергийната стойност и да дават достъп до пълното обявяване на хранителната стойност и списъка на съставките по електронен път, при условие, че избягват каквото и да било събиране или проследяване на потребителски данни и предоставянето на информация за маркетингови цели. Възможността да не се предоставя пълна хранителна стойност върху опаковката или прикрепен към нея етикет обаче не следва да засяга съществуващото изискване за посочване върху етикета на веществата, причиняващи алергии или непоносимост. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с допълването на Регламент (ЕС) № 251/2014 чрез установяване на подробни правила за посочване и обозначаване на съставките на ароматизираните лозаро-винарски продукти. Следва да се разреши съществуващите складови наличности от ароматизирани лозаро-винарски продукти да продължат да се предлагат на пазара и след датите на прилагане на новите изисквания за етикетиране до изчерпването на тези наличности. На операторите следва да се даде достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания за етикетиране, преди те да станат приложими.

Преведен е на официалните езици в ЕС

Според Регламент (ЕС) 2021/2117 не, но препоръчваме за всеки обем да се създаде отделен етикет

Да, необходим е анализ от страна на производителя на съответната стока

За стойностите в обявяването на хранителните стойности се прилагат съответните членове от Регламента FIC. По-специално, съгласно член 31, стойностите в обявяването на хранителните стойности са средни стойности, базирани на: а) анализ на производителя на храната; б) известните или действителните средни стойности на използваните съставки; или в) общоприети и общоприети данни.

Не е необходимо да имате лабораторен аналитичен тест за всички параметри от хранителната декларация. Например не се изискват лабораторни тестове за индикацията на протеини, мазнини и сол, тъй като те обикновено са нула за вината

Да, възможно е, ако продуктът не съдържа тези хранителни вещества или ако продуктът съдържа много малки количества хранителни вещества, които не са открити чрез анализ.

Не е необходимо да бъдат включени в списъка на съставките. Въпреки това, ако тяхното използване води до наличие на вещества, причиняващи алергии или непоносимост, те трябва да се включат в списъка

Да, тези добавките се считата за съставки в съответствие с чл.2, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 1169/2011. Ако биват добавени по време на производствения процес и се откриват в крайния продукт, дори и в променена форма

Когато са посочени в списъка на съставките, тези вещества или продукти трябва да бъдат подчертани чрез шрифт, който ясно да ги разграничава от останалата част съставки от списъка. Ако списъкът на съставките не е посочен на етикета (защото е посочен онлайн), наличието на вещество или продукт, причиняващи алергии или непоносимост, трябва да бъде посочено на етикета с помощта на думата „съдържа“, последвана от името на съответното вещество или продукт. Термините, които трябва да се използват за обозначаване на тези вещества в списъка на съставките, са тези, изброени в част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2019/33

Не, не препоръчваме да го правите. Всяко вино отговаря на нов QR код

Еднократен пакет за година

Минималният ангажимент е в срок от 1 година, след подписване на договор

Да, за всяка реколта е добре да се създаде отделен етикет

Да, QR кодове от избрания пакет могат да бъдат използвани в рамките на 1 година от подписване на договора

  1. Не, заплащането е еднократно за избрания от вас пакет с брой кодове

За момента не, но сме в преговори с други компании, за да осигурим продължителността на бизнеса

Свържи се с нас